Regulamin świadczenia usług online

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 2. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda przynajmniej jednego opiekuna prawnego, rodzica.

II. Pojęcia regulaminu

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym służący do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą,
 2. Formularz – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do tego, aby Klient mógł prawidłowo i bezpiecznie zarejestrować się do wybranych form pomocy i skorzystać z niektórych materiałów zgromadzonych na stronie.
 3. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu;
 4. Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług i usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu. Konto obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez Klienta, który zapewnia, iż nikt inny nie może mieć legalnego dostępu;
 5. Kontrakt psychologiczny – oznacza umowę o świadczeniu usług psychologicznych drogą elektroniczną, zawartą między Klientem a Usługodawcą;
 6. Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
 7. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług psychologicznych z dnia 01.07.2020 roku
 8. Serwis – oznacza stronę internetową www.psycholog.jgi.pl
 9. Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,
 10. Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, podlegające zasadom polskiego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa;
 11. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem polskim: Prywatny Ośrodek szkoleniowo – Terapeutyczny Małgorzata Przysłopska – Byczko  z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 18A/2  NIP 6111373397, będący stroną umowy o świadczeniu usług psychologicznych, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.

III. Usługi

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług psychologicznych, form komunikacji, płatności i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje umieszczone w serwisie. Do tych usług zalicza się promocyjne świadczenia, które włączane są do usług okazjonalnie.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych i lekarskich, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności.
 4. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług i usług psychologicznych dostępne są na stronie www.psycholog.jgi.pl
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologów lub lekarzy.

IV. Warunki techniczne do realizacji usługi

 1. Na potrzeby świadczenia usługi przez serwis www.psycholog.jgi.pl  wymagane jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego.
 2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy.
 3. Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości co
 4. najmniej 1Mb/S (download/upload) oraz w przypadku ewentualnych konsultacji grupowych, (przy możliwym poszerzeniu asortymentu usług) 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download).
 5. Klient musi posiadać zarejestrowane konto Skype pod adresem: http://www.skype.com/pl/ niezbędne do prowadzenia konsultacji video lub nakliknąć na wysłany przez specjalistę link otwierający komunikację z Google Meet

V. Forma świadczenia usług pomocowych

 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: rozmowa internetowa z kamerką bądź rozmową internetową bez kamerki za pośrednictwem komunikatora Skype, Google Meet (posiadający system rozmów szyfrowanych)
 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. Szczegółowe warunki techniczne wskazane zostały przez Usługodawcę w opisie poszczególnych form komunikacji

VI. Sposób realizacji za mówienia

 1. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z usługi niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
 • wejście na stronę – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej psycholog.jgi.pl
 • zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityką prywatności oraz kontraktem psychoterapeutycznym w przypadku woli podjęcia psychoterapii
 • wyszukanie odpowiadającego terminu dla usługi, zaznaczenie opcji, w której klient zgadza się na warunki regulaminu oraz polityki prywatności,
 • podanie adresu e-mail, nr telefonu, imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania w przypadku prośby o wystawienie faktury.
 1. Kontrakt psychologiczny, w ramach którego świadczone będą usługi o charakterze psychologicznym, jak również psychoterapeutycznym odpłatnym zostaje zawarty z chwilą podjęcia przez Klienta po raz drugi czynności powodującej wybór usługi oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 2. Zawarcie kontraktu, w ramach którego będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie tych usług.

VII. Prawa i obowiązki stron Usługodawca:

 1. w zależności od charakteru zawartego kontraktu psychologicznego zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
 2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach kontraktu psychologicznego, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie kontraktu psychologicznego, chyba że jej niewykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. może odstąpić od kontraktu psychologicznego, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 5. psycholog , psychoterapeuta, lekarz w ramach zawartego kontraktu ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także nie stawienia się na kolejne spotkanie online, czy bezpośrednio bez uprzedzenia 24 h przed realizacją
 6. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 7. ma prawo do zablokowania wpisów na blogu Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 8. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.

VIII. Klient:

 1. ma prawo do otrzymania usług psychologicznych zgodnie z kontraktem psychologicznym i postanowieniami regulaminu
 2. może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 3. ma prawo do odstąpienia od kontraktu psychologicznego, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 4. zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.
 5. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach kontraktu psychologicznego bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 6. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy, a powstałej w związku niewykonaniem przez niego kontraktu psychologicznego.
 7. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną z przyczyny terapeuty sesję. W związku z tym, należy wysłać maila na adres: kontakt.osrodek@gmail.com Sesja nie odwołana 24h przed realizacją, gdy klient nie stawia się na umówiony termin, nie podlega zwrotowi pieniędzy.
 8. Klient ma prawo do zwrotu pieniędzy, za odwołaną wizytę w ciągu 30 dni, od dnia odwołania umówionej sesji, pod warunkiem odwołania jej co najmniej 24h przed ustalonym terminem.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy: kontakt.osrodek@gmail.com
 3. podany przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację kontraktu psychologicznego i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę.
 5. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania kontraktu psychologicznego Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć kontraktu psychologicznego zawieranego z Klientem.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klient jest z za granicy, prawem kontraktu psychologicznego jest prawo Polskie a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Polskie. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby, tj. w Jeleniej Górze, w Polsce.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

KONTRAKT PSYCHOTERAPEUTYCZNY, PSYCHOLOGICZNY W REALIZACJI USŁUGI. 

Uzyskanie proponowanych form usług online polega na tym, że Klient sprawdza na stronie www.psycholog.jgi.pl wolne godziny pracy, dzwoni w godzinach od 8.00 do 10.00 w dniu roboczym pod nr 573 131 172 lub pisze sms z zapytaniem, może też posłużyć się mailem: kontakt.osrodek@gmail.com pisząc zapytania.
Rejestracja telefoniczna pod tym numerem dotyczy jedynie specjalistów przyjmujących bezpośrednio.  Przy realizacji bezpośredniej kontrakt jest podpisywany w gabinecie przy pierwszej wizycie. Przy sesji online pacjent zapoznaje się z kontraktem po zapoznaniu z regulaminem

1. Czas trwania sesji

 • Porada psychologiczna – 45 minut
 • Indywidualna sesja psychoterapeutyczna – 60 minut
 • Konsultacja psychologiczna – 45 minut
 • Konsultacja lekarska – około 30 -45 minut
 • Psychoterapia par – 60 minut
 • Psychoterapia rodzinna – 75 minut

2. Częstotliwość spotkań

 • standardowo sesja odbywa się raz w tygodniu. Istnieje jednak możliwość indywidualnego ustalenia częstotliwości z zachowaniem odstępu między sesjami nie większego niż dwa tygodnie.

3. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

 • Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 • Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia z góry.
 • Przy wizytach bezpośrednich płatności należy dokonywać po sesji w gabinecie
 • Wynagrodzenie za usługę online jest uiszczane za pośrednictwem serwisu Paynow
 • Wysokość wynagrodzenia za usługę lekarską lub usługę psychologiczną uzależniona jest od formy usługi i przedstawiona jest w dziale Cennik
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika za zgodą Klienta, w sytuacjach niestandardowych.
 • Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi lub usługi psychologicznej przez Usługodawcę co najmniej 24h po ustaleniu terminu rozmowy.
 • Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów. Niewykorzystane usługi z rabatem nie podlegają zwrotowi pieniędzy.

4. Podejmowanie kilku terapii jednocześnie

Podczas terapii indywidualnej pacjent nie może pozostawać w terapii u innego psychoterapeuty.

5. Poufność informacji

Psychoterapeuta, psycholog, lekarz jest zobowiązany do zachowywania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od pacjenta w trakcje terapii a także faktu, że pacjent korzysta z terapii czy konsultacji. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta czy osób trzecich powiązanych lub sytuacja określona prawem. Przy współpracy terapeuty z lekarzem, czy innym psychoterapeutą osoba prowadząca udziela tylko niezbędnych informacji za wiedzą pacjenta.

6. Przyjmowanie dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież do 18 r.ż. przyjmowane są tylko po rejestracji przez rodzica i jego zgodzie z poświadczeniem o pełnych prawach rodzicielskich.

7. Postawa i zaangażowanie pacjenta w trakcie procesu terapeutycznego,

 • Znacznym ułatwieniem przy rozpoczynaniu usługi pomocowej jest zdefiniowanie przez pacjenta tematu, trudności, problemu o którym chce mówić,
 • Zastanowienie się przed każdą sesją – nad czym możemy pracować
 • Zgoda i chęć uzyskania na swój temat informacji w dążeniu do zmiany funkcjonowania, samopoczucia
 • Szczere mówienie o wszystkich emocjach pojawiających się podczas sesji także wobec terapeuty
 • Oczekiwana jest realizacja zadań terapeutycznych na które pacjent wcześniej wyraził zgodę.

8. Zaświadczenia

 • Zaświadczenia są wydawane na prośbę klienta zgodnie ze stanem faktycznym: kto, ile razy i w jakiej terapii uczestniczył.
 • W przypadku zaświadczeń dla pary, wydaje się zaświadczenie o odbyciu przez obojga terapii/konsultacji w określonym przedziale czasowym

9. Odstąpienie od kontraktu psychologicznego, psychoterapeutycznego

 • Każdej ze stron kontraktu psychologicznego przysługuje prawo odstąpienia od niego.
 • Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu psychologicznego musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania kontraktu psychologicznego.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu psychologicznego może zostać złożone pisemnie na adres kontakt.osrodek@gmail.com .

10. Pacjent zagraniczny

Prawem kontraktu psychologicznego jest prawo Polskie a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Polskie. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby, tj. w Jeleniej Górze, Polska.